Voorwaarden

opaqo algemene voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden omvatten de rechten en verplichtingen die betrekking hebben op de diensten en informatie die Opaqo bv met maatschappelijke zetel te Jan Van Rijswijcklaan 164/28 te 2020 Antwerpen, ingeschreven in K.B.O. onder nummer BE 0888.439.430 (hierna: “Opaqo”) via de website www.taniavandingenen.be (hierna: “de website”) ter beschikking stelt. Zij houden tevens de betalingsvoorwaarden in voor de producten en diensten die Opaqo levert. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door Opaqo aangeboden.

 2. Inhoud van de website.

  Opaqo besteedt uiterste zorg aan de realisatie en de update van de website, evenals aan de verificatie van de inhoud ervan. Hoewel Opaqo alles in het werk stelt opdat de inhoud van de website zo accuraat mogelijk is, kan Opaqo niet garanderen dat alle beschikbare informatie volledig, correct en actueel is. De inhoud van de website, met inbegrip van de merken en logo’s, foto’s, teksten, applicaties, … zijn beschermd onder het intellectueel eigendomsrecht. De gebruiker verkrijgt hieromtrent een beperkt, niet-exclusief gebruiksrecht om deze inhoud te consulteren voor louter persoonlijk gebruik. Iedere andere vorm van reproductie, distributie en/of mededeling aan het publiek zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Opaqo is ten strengste verboden. Opaqo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onbeschikbaarheid van de website, dan wel onvolledige of foutieve informatie.

 3. Offertes.

  Offertes en voorstellen opgesteld door Opaqo zijn indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen worden aanvaard door de klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid door ondertekening van offerte of overeenkomst door de klant en door Opaqo. Opaqo behoudt het recht om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

 4. Betalingsvoorwaarden.

  1. Voor particulieren: de erelonen van Opaqo zijn contant en onmiddellijk betaalbaar na coachsessie of workshop.

  2. Voor bedrijven: facturen worden verstuurd via mail en dienen betaald te worden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders gespecificeerd.

  3. Voor iedere vertraging in betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand. Alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 50,00€) is verschuldigd bovenop de hoofdsom, verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. Betwistingen dienen binnen de 5 werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Opaqo kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

 5. Annulering van gemaakte afspraken.

  1. Annulering van een individuele coachsessie gebeurt minstens 24u op voorhand. Annuleert de klant later of helemaal niet, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd.

  2. Annulering van workshop/training/opleiding tot 14 kalenderdagen voor de startdatum, dan is de klant een schadevergoeding van 50% van het totaalbedrag verschuldigd.

  3. Annulering van workshop/training/opleiding minder dan 14 kalenderdagen voor de startdatum, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd.

 6. Klachten.

  Eventuele klachten over de dienstverlening dienen per aangetekend schrijven te worden gemeld ten laatste binnen de 8 kalenderdagen na coachsessie of workshop. De klant dient de klacht uitgebreid te staven en de nodige bewijzen te voorzien. De schadevergoeding waartoe Opaqo mogelijks gehouden is, beperkt zich tot het totaal factuurbedrag van de klant.

 7. Disclaimer.

  1. Indien de klant onder medische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), legt de klant uitdrukkelijke toestemming voor om workshop, training, opleiding, coachtraject te mogen volgen. Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.

  2. Coaching is niet bedoeld om therapie of een medische behandeling van welke aard dan ook te vervangen. Persoonlijke ontwikkeling en de implementatie van adviezen is altijd de verantwoordelijkheid van de klant.

 8. Vertrouwelijkheid en privacy.

  Opaqo is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerkt deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar ons privacybeleid.

 9. Toepasselijk recht.

  Op deze algemene voorwaarden alsook het verstrekken van diensten en de levering van producten door Opaqo is uitsluitend het Belgische recht van kracht. In geval van geschil tussen partijen, zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen (België) bevoegd om van dergelijk geschil kennis te nemen, waarbij evenwel partijen de nodige inspanningen zullen leveren om voorafgaand een minnelijke regeling te treffen.